INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

31. mars 2016 kl. 1000

i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger
 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder disposisjon av årsresultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Det vises til årsrapporten som er utlagt på selskapets hjemmesider (www.kongsbergautomotive.com) og til styrets forslag til vedtak som følger som vedlegg.

 1. Selskapets erklæring om lederlønn

Erklæringen er vedlagt. Det avholdes rådgivende avstemning.

 1. Valg av styremedlemmer, samt fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det vises til Valgkomitéens forslag som er vedlagt.

 1. Valg av medlemmer til Valgkomitéen, samt fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av Valgkomitéen, Revisjonskomitéen og Kompensasjonskomitéen

Det vises til Valgkomitéens forslag som er vedlagt.

 1. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Styrets forslag følger som vedlegg.

 1. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styrets forslag følger som vedlegg.

 1. Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

Styrets forslag følger som vedlegg.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Dersom fullmaktsgiver er et selskap må firmaattest vedlegges fullmakten.

Aksjonærer som selv ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen eller vil gi fullmakt, må melde dette innen 26. mars 2016 kl 1200 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Telefaks 22 48 63 49 eller til issuerservices.no@nordea.com Vennligst benytt vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema.

Selskapets årsrapport og årsregnskap er tilgjengelig på selskapets web side: (www. kongsbergautomotive.com). Samme sted finnes også utlagt dokumenter som skal fremlegges på generalforsamlingen og forslag til beslutninger. Årsrapport og årsregnskap kan også fås tilsendt pr post på forespørsel til selskapet, telefon +47 32 77 05 00.

Selskapet har utstedt 406.768.131 aksjer, hver aksje gir rett til en stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. På dagen for utsendelse av innkallingen eide selskapet 4.200.428 aksjer (1,03%) egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

Aksjonærene har talerett på generalforsamlingen, rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett samt rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker general­forsamlingen skal behandle. Aksjonærene har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av a) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, b) saker som er forelagt aksjonærene for avgjørelse og c) selskapets økonomiske stilling herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre opplysningene som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Representanter for selskapets ledelse og styre vil også være til stede etter generalforsamlingen og besvare eventuelle andre spørsmål fra fremmøtte aksjonærer.

Kongsberg, 9. mars 2016

For styret i Kongsberg Automotive ASA

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrets leder

Vedlegg:

 1. Forslag til vedtak
 2. Selskapets erklæring om lederlønn
 3. Valgkomitéens innstilling til nytt styre, valgkomite og godtgjørelser
 4. Fullmaktsskjema og møteseddel

Vedlegg 1 til innkallingen – forslag til vedtak

Til innkallingens punkt 5 – Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder disposisjon av årsresultat samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Styret ber Generalforsamlingen gjøre følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsatte resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok at utbytte ikke skal utbetales for 2015.

Generalforsamlingen disponerte årsresultatet for Kongsberg Automotive ASA slik: Overført til opptjent egenkapital 20,3 millioner Euro

Redegjørelse for foretaksstyring ble gjennomgått.

Til innkallingens punkt 6 - Selskapets erklæring om lederlønn.

Selskapets erklæring om lederlønn er vedlagt (vedlegg 2) og fremlegges for general­forsamlingen for rådgivende avstemning. Styret ber Generalforsamlingen fatte følgende vedtak:

              Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets erklæring om lederlønn.

Til innkallingens punkt 7 – Valg av styremedlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse.

7.1         Valg av styremedlemmer

Valgkomitéens innstilling er vedlagt (vedlegg 3).

7.2         Godtgjørelse til styret

Fastsettelse av godtgjørelse til styret skal iht. selskapets retningslinjer foreslås av Valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling er vedlagt (vedlegg 3).

Til innkallingens punkt 8 – Valg av medlemmer til Valgkomitéen, samt fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av Valgkomitéen, Revisjonskomitéen og Kompensasjons­komitéen.

Valgkomitéens innstilling er vedlagt (vedlegg 3).

Til innkallingens punkt 9 – Fastsettelse av revisors godtgjørelse:

I samsvar med oppstilling mottatt fra revisor ber styret generalforsamlingen fatte følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsatte revisors godtgjørelse til 50.100 Euro.

Til innkallingens punkt 10 – Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret har frem til ordinær generalforsamling i 2016 hatt en fullmakt til erverv av inntil 40.676.812 egne aksjer pålydende inntil NOK 20.338.406 tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital til en pris mellom NOK 1,- og NOK 50,- pr aksje, totalt mellom NOK 40.676.812 og NOK 2.033.840.600. Selskapet har på tidspunktet for innkallingen 4.200.428 egne aksjer, tilsvarende 1,03% av aksjekapitalen. Formålet med ervervet av disse aksjene var blant annet å sikre aksjer for å kunne gjennomføre selskapets opsjons­program.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det gis en tilsvarende fullmakt til å erverve aksjer tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen med gyldighet frem til ordinær generalforsamling 2017, likevel ikke utover 30. juni 2017.

Begrunnelsen for fullmakten er at selskapet har behov for effektive egenkapitalinstrumenter, herunder muligheten for å kalle inn og dele ut kapital gjennom fullmakter til kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer. Fullmakten vil kunne være hensiktsmessig ved eventuelle oppkjøp der oppgjøret skjer helt eller delvis i form av KA-aksjer og dessuten til sikring av fremtidige forpliktelser knyttet til selskapets opsjonsprogram.

Det foreslås derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 40.676.812 egne aksjer på vegne av selskapet, jfr. Allmennaksjelovens §§ 9-2 flg. på følgende vilkår:

1                Selskapet kan erverve inntil 40.676.812 egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 20.338.406. Selskapet kan likevel ikke erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 % av selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital.

2                Hvis egne aksjer selges, kan selskapet kjøpe egne aksjer som erstatter disse. Fullmakten kan utøves flere ganger i perioden, så lenge begrensningen under pkt 1 overholdes.

3                Aksjene skal erverves til et vederlag mellom NOK 1,- og NOK 50,- per aksje, samlet mellom NOK 40.676.812 og NOK 2.033.840.600.

4                Fullmakten gjelder frem til avholdelse av selskapets ordinære generalforsamling i 2017, eller senest til og med 30. juni 2017.

Til innkallingens pkt 11 – Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

I samsvar med tidligere praksis i selskapet har styret besluttet å foreslå for selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%. En slik styrefullmakt vil gjøre det lettere for selskapet å gjennomføre kapitalutvidelser i forbindelse med fremtidige oppkjøp/sammenslåinger og dessuten å realisere selskapets opsjonsprogram. Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Styret vedtok på denne bakgrunn å foreslå at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 20.338.406. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
 3. Fullmakten kan brukes til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser med det formål å skaffe finansiering til selskapets virksomhet eller muliggjøre bruk av selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger eller for å gjennomføre selskapets opsjonsprogram.
 4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. Allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling i 2017, eller senest til og med 30. juni 2017.


----------- Innkalling på engelsk følger under/ Notification of annual general meeting in English follows below ----

Kongsberg, 9thMarch 2016

NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The shareholders are hereby notified of the ordinary Annual General Meeting of Kongsberg Automotive ASA on

31st March 2016 at 10 AM.

Venue: i Felix Conference Center, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

The following items are on the agenda:

1.         Opening of the Annual General Meeting by the Chairman of the Board

2.       Presentation of the list of shareholders and proxies in attendance

3.         Election of a chairman of the meeting and a co-signer for the minutes

4.       Approval of the notification and agenda

5.       Adoption of the consolidated and parent company financial statements, including the allocation of the profit for the year, and consideration of the statement on corporate governance

Reference is made to the annual report available at the company’s web pages (www.kongsbergautomotive.com) and the Board of Directors’ proposed resolutions (attached).

6               The Company’s statement on remuneration to leading employees.

The statement is attached, an advisory vote will be held. (attachment 2)

7.       Election of directors of the Board and stipulation of remunerations to the Board of Directors

The Nomination Committee’s recommendation is attached. (attachment 3)

8        Election of members of the Nomination Committee, and stipulation of the remuneration to the Nomination Committee, Audit Committee and Compensation committee.

The Nomination Committee’s recommendation is attached.

9        Stipulation of the Auditor’s fee.

          The Board of Directors’ recommendation is attached

10.     Authorization for the purchase of own shares

The Board of Directors’ recommendation is attached.

11.     Authorization to increase the company's share capital

The Board of Directors’ recommendation is attached.

Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting personally are entitled to be represented by a proxy. This will require a written and dated power of attorney. The enclosed proxy slip may be used. A company certificate should be enclosed with the proxy in the event that the principal is a corporate entity.

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting themselves, or by proxy are required to register no later than 26 March 2016 at 1200 CET to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postbox 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Fax (+47) 22 48 63 49 or issuerservices.no@nordea.com. Please use the enclosed attendance slip/proxy form.

The Company’s annual report and annual accounts are available at the Company’s web pages www.kongsbergautomotive.com. Other documents that will be presented at the general meeting and proposals for resolutions are accessible at the same web site. The annual report will also be sent by mail upon request to the company, phone +47 32 77 05 00.

The company has issued 406,768,131 shares each carrying one vote. All shares enjoy equal rights. At the date of this notification, the company owned 4.200.428 treasury shares (1,03%) for which voting rights may not be exercised.

The shareholders have the right to speak at the general meeting, the right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak, and the right to present alternatives to the board’s proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting. The shareholders may require board directors and the CEO to furnish in the general meeting available information about matters that may affect the consideration of a) the approval of the annual accounts and the annual report, b) any matters submitted to the shareholders for decision and c) the company’s financial position, and the business of other companies in which the company participates and any matter which the general meeting is to deal with unless the information required cannot be given without disproportionately harming the company.

Representatives of the management and the board of directors will be present also after the general meeting to answer any other question that the present shareholders may have

Kongsberg, 9 March 2016

For the Board of Directors of Kongsberg Automotive ASA

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Chairman of the Board

Attachments:

 1. Proposed resolutions
 2. The Company’s statement of remuneration to leading employees
 3. The Nomination Committee’s recommendation for new members to the Board of Directors and fees to the members of the board of directors and Nomination Committee
 4. Proxy slip/attendance slip

Attachment 1 to the notification – recommendations

RE:   Item 5 of the notification - Adoption of the consolidated and parent company financial statements, including the allocation of the profit for the year, and consideration of the statement on corporate governance.

The Board requests that the Annual General Meeting adopts the following decision:

The Annual General Meeting approved the consolidated and parent company financial statements in accordance with the Board of Directors’ motion. The Annual General Meeting decided that no dividend should be paid for 2015.

The Annual General Meeting allocated the Kongsberg Automotive ASA's annual result as follows: Transferred to retained earnings 20.3 MEUR.

             The statement on corporate governance was reviewed.

RE item 6 of the notification – The Company’s statement on remuneration to leading employees

The Company’s statement of remuneration to leading employees is attached (Attachment 2) and presented to the Annual General Meeting for advisory vote. The Board requests that the Annual General Meeting adopts the following decision:

              The Annual General Meeting approved the Company’s statement on remuneration to leading employees

RE: item 7 of the notification - Election of directors and the stipulation on remuneration to the Board of Directors

7.1     Election of Board members.

The Nomination Committee’s proposal is enclosed (attachment 3)

7.2       Determination of remuneration to the Board Directors.

The Nomination Committee’s proposal is enclosed (attachment 3).

         

RE Item 8 of the notification - Election of members of the Nomination Committee, stipulation of remuneration to the Nomination Committee, Audit Committee and Compensation committee

The Nomination Committee’s recommendation is attached (attachment 3).

Re Item 9 of the notification - Stipulation of Auditor’s fee

In compliance with the specification received from the auditor, the Board asks the Annual General Meeting to adopt the following decision:

The Annual General Meeting stipulated auditing fees at 50.100 Euros.

RE: Item 10 of the notification – Authorization for the purchase of own shares

Up until the ordinary Annual General Meeting in 2016, the Board has had an authorization to acquire up to 40,676,812 treasury shares with a nominal value of up to NOK 20,338,406, comparable to 10 per cent of the company's share capital, at a price between NOK 1 and NOK 50 per share, and totaling between NOK 40,676,812 and NOK 2,033,840,600. The Company owns at the date of this notification 4,200,428 equity shares in KOA which equals 1,03% of the total share capital. The objective for the acquisition of the treasury shares was to secure a sufficient number of shares to be able to execute the company’s option programs.

The Board will propose that the Annual General Meeting grants a similar authorization to the Board which shall be effective until the ordinary Annual General Meeting in 2017 or at latest 30 June 2017.

The proposal is made as the company requires effective equity instruments, including the possibility to call in and disburse capital through the authorizations for increasing share capital and acquiring treasury shares and further to execute the company’s option program. The authorization would be expedient in the event of any acquisition where settlement takes place wholly or partially in the form of KOA shares.

Accordingly, it is proposed that the Annual General Meeting adopts the following decisions:

The Board is authorized to acquire up to 40,676,812 treasury shares on behalf of the company, cf. §§ 9-2 ff. of the Norwegian Public Limited Companies Act, on the following conditions:

 1. The company can acquire up to 40,676,812 treasury shares with a total nominal value of up to NOK 20,338,406. The company cannot acquire treasury shares if the aggregate nominal value of the portfolio of treasury shares after the acquisition exceeds 10 per cent of the company's valid share capital at any given time.
 2. In the event treasury shares are sold, the company can acquire treasury shares to replace them. The authorization may be applied repeatedly during the period, provided that the limitation under section 1 is respected.
 3. The shares shall be acquired at a price between NOK 1 and NOK 50 per share, totaling between NOK 40,676,812 and NOK 2.033.840.600.
 4. The authorization shall apply up to the company's ordinary Annual General Meeting in 2017, or up to and including 30. June 2017 at the latest.

RE: item 11 of the notification – The authorization to increase the company's share capital

The Board has in accordance with practice in the company decided to propose to the company's general meeting that the board shall be authorized to increase the company's share capital. Such a Board authorization would make it easier for the company to conduct capital increases in connection with future acquisitions/mergers and also to execute the company’s option program. The grounds for the Board authorization require that the Board also shall be authorized to waive the shareholders' pre-emptive rights.

No events have occurred since the last balance-sheet date that are of major significance for the company.

Against this background, the Board resolved to propose that the company's general meeting adopt the following decisions:

 1. The Annual General Meeting authorizes the Board to increase the company's share capital by up to NOK 20,338,406. Within this framework, the authorization can be applied repeatedly.
 2. The shareholders' pre-emptive rights under §10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act can be waived.
 3. The authorization can be used to conduct one or more capital increases for the purpose of acquiring funding for the company's operations or making possible the use of the company's shares as remuneration in connection with acquisitions and mergers or for executing the company’s share option program.
 4. The authorization also includes the capital increases against considerations other than money and to obligate the company to undertake particular duties, cf. §10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. The authorization can be used in connection with mergers pursuant §13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
 5. The authorization shall apply until the ordinary Annual General Meeting in 2017, or up to and including 30 June 2017 at the latest.