Further to the announcements from the Nomination Committee, Board of Directors on Nov. 30, and Notification of Extraordinary General Meeting, the employee representatives on the Board of Kongsberg Automotive ASA would like to make the following statement:

“As employee representatives on the board of Directors, we are concerned about the initiative from minority shareholders that seek to replace the entire board of Kongsberg Automotive ASA. The automotive industry is characterized by a long-term focus, with investments and development efforts in support of major customer projects that often run over several years. Customer relationships and industry trust take time to develop and represent significant value for the company.

We have seen first-hand that the company is willing to focus on product development to create growth opportunities in exciting market segments As employee representatives we fear that disruption to this continuity may hamper the company’s plans, and in the worst case create uncertainty and loss of reputation and trust with our customers.

We believe - after having served with Kongsberg Automotive for a combined 56 years - that the best interests of the company are served by continuity and long term industrial development, which help to ensure a solid business platform and secure jobs for our employees across the globe.

The company recently presented its plans for growth and value creation at the Capital Markets Day. Based on the subsequent positive share price development it appears this strategy was well received by shareholders. We share this confidence and fully support the direction outlined for the company.

In our view, replacing the entire board of directors at this time could be detrimental to the long term development of the company, and have negative consequences not just for shareholders but also for the employees. We respect that our owners may wish to have changes to the board, but as employee representatives we would like to state our strong support for the Nomination committee’s proposal that any changes to the composition of the board is handled in a normal manner at the ordinary general assembly which has been advanced to March 2016

Signed:

Kjell Kristiansen, 34 years employed by Kongsberg Automotive; 18 years on BoD

Jon-Ivar Jørnby , 11 years employed by Kongsberg Automotive ; 1/2 year on BoD

Kari Brænden Aaslund , 11 years employed by Kongsberg Automotive; 1/2 year on BoD

In Norwegian:

Uttalelse fra Kongsberg Automotive ASA ansatte styrerepresentanter

Støtter kontinuitet og langsiktig industriutvikling

Vi viser til melding om innkalling til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre samt de påfølgende meldinger fra valgkomiteen og styret 30 november. Som representanter for de ansatte i styret i Kongsberg Automotive ASA ønsker vi å komme med følgende uttalelse:

-Som ansatte representanter i styret, er vi bekymret over initiativet fra minoritetsaksjonærene som ønsker å skifte ut et samlet konsernstyre. Bilindustrien er preget av langsiktig satsing, med investeringer og utviklingsarbeid til store kundeprosjekter som går over flere år. Kunderelasjoner og tillitt i industrien tar tid å utvikle og representerer betydelig verdi for selskapet.

Vi har på nært hold sett at konsernet er villig til å satse på produktutvikling for å skape nye vekstmuligheter i spennende markedssegmenter. Som ansatte representanter frykter vi at et brudd på kontinuiteten i styret vil kunne rokke ved de planene som er lagt og i verste fall skape usikkerhet og tap av omdømme og tillit hos våre kunder.

Vi er derfor av den overbevisning – med til sammen 56 års erfaring fra Kongsberg Automotive - at selskapet er best tjent med kontinuitet og langsiktig industriell utvikling. Dette bidrar til å sikre gode arbeidskår for selskapet og dermed også arbeidsplasser for våre ansatte over hele verden.

Ledelsen presenterte nylig planer for vekst og verdiskaping på sin kapitalmarkedsdag. Basert på utvikling i aksjekurs, ser det ut som denne strategien fikk tillit blant aksjonærene. Vi deler denne tilliten, og støtter fullt ut den retning som er skissert for selskapet.

Etter vårt syn vil en utskifting av hele styret nå kunne bli skadelig for den langsiktige utviklingen av selskapet og ha negative konsekvenser ikke bare for aksjonærene men også for de ansatte. Vi respekterer at våre eiere kan ha ønsker om utskiftninger i styret, men som ansatte representanter og tillitsvalgte vil vi uttrykke vår klare støtte til valgkomiteens forslag om at eventuelle endringer i sammensetningen av styret behandles på normal måte i den ordinære generalforsamling som nå er flyttet fram til mars 2016.

Signert:

Kjell Kristiansen, 34 år i Kongsberg Automotive (medregnet 6 i KAs forgjenger, KV); 18 år i konsernstyret

Jon-Ivar Jørnby, 11 år i Kongsberg Automotive, ½ år i konsernstyret; 5 år som tillitsvalgt

Kari Brænden Aaslund, 11 år i Kongsberg Automotive; ½ år i konsernstyret; 5 år som tillitsvalgt