To the shareholders in Kongsberg Automotive ASA

Kongsberg, 27thNovember 2015

The shareholders are hereby notified of the Extraordinary General Meeting of Kongsberg Automotive ASA on

21 December 2015 at 10 AM.

Venue: Felix Conference Center, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

The call for the Extraordinary General Meeting is made pursuant to the Act on Public Limited Liability Companies Act §5 – 7 further to a request of 24th November by the shareholders Makuria Invest­ment Management (UK) LLP (6.05%), Teleios Capital Partners LLC (1.62%) and Constructive Capital AS that collectively represent more than the required 5% of the share capital, that an Extraordinary General Meeting shall be held within 4 weeks for election of directors to the Board.

The following items are on the agenda:

1.         Opening of the Extraordinary General Meeting by the Chairman of the Board

2.       Presentation of the list of shareholders and proxies in attendance

3.         Election of a chairman of the meeting and a co-signer for the minutes

4.       Approval of the notification and agenda

5.       Election of Board Directors

Information about candidates for directorship see attachment 1 hereto.

__________________

Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting personally, are entitled to be represented by a proxy. This will require a written and dated proxy. A proxy form which may be used is enclosed with this notice. A company certificate should be enclosed with the proxy in the event that the principal is a corporate entity.

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting themselves, are required to register no later than 16. December 2015 1200 CET to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postbox 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Fax +47 22 36 07 03 or issuerservices.no@nordea.com. Please use the enclosed attendance slip.

General Information about the Company is available on the Company’s web pages (www. kongsbergautomotive.com).

The company has issued 406,768,131 shares each carrying one vote. All shares enjoy equal rights. At the date of this notification, the company owned 4.200.428 (1,03%) treasury shares for which voting rights may not be exercised.

Kongsberg, 27th November 2015

For the Board of Directors of Kongsberg Automotive ASA

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Chairman of the Board

Attachments:

 1. Information about the candidates
 2. Attendance slip
 3. Form of Proxy

Attachment 1

Agenda item 5; election of Board DirectorsAttachment 1

Alternative 1:

The present Board Directors shall remain until the next Annual General Meeting in March 2016 in accordance with the Notification to Oslo Stock Exchange by the Nomination Committee to provide time for consideration of changes in the composition of the Board in accordance with principles for Good Corporate Governance.

The present Board Directors elected by the shareholders are:

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Magnus Jonsson

Malin Persson                                 

Thomas Falck

Halvor Stenstadvold

Alternative 2

Candidates proposed by Makuria Invest­ment Management (UK) LLP, Teleios Capital Partners LLC / and   Constructive Capital AS:

Robert J. Remenar

Beatriz Malo de Molina

Glenn Mercer  

Mimi Berdal

Bruce Taylor  

Innkalling til GF December 2015

Møteseddel fullmakt Eng des-15 E

Møteseddel - Fullmakt N des - 15

Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

21 desember 2015 kl. 1000

i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

Innkallingen skjer i henhold til allmennaksjelovens § 5 – 7 etter krav av 24 november fra aksjonærene Makuria Investment Management (UK) LLP (6,05%), Teleios Capital Partners LLC (1,62%) og Constructive Capital AS, som til sammen representerer mer enn 5% av aksjekapitalen, om at ekstraordinær generalforsamling avholdes innen fire uker for valg av styremedlemmer.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets leder
 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger
 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Valg av styremedlemmer

Opplysninger om kandidater, se vedlegg 1

______________________

Aksjonærer som ikke selv kan delta i den ekstraordinære generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Et fullmaktsformular som kan benyttes er vedlagt innkallingen. Dersom fullmaktsgiver er et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.

Aksjonærer som selv ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, må melde dette senest innen 16 desember 2015 kl. 1200 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Telefaks +47 22 36 07 03 eller til issuerservices.no@nordea.com Vennligst benytt vedlagte møteseddel.

Generell informasjon om selskapet er tilgjengelig på selskapets web side: (www. kongsbergautomotive.com).

Selskapet har utstedt 406.768.131 aksjer, hver aksje gir rett til en stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. På dagen for utsendelse av innkallingen eide selskapet 4.200.428 aksjer (1,03%) egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

Kongsberg, 27 november 2015

For styret i Kongsberg Automotive ASA

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrets leder

Vedlegg:

 1. Opplysninger om kandidater
 2. Møteseddel
 3. Fullmaktsformular

Vedlegg 1

Agenda punkt 5; Valg av styremedlemmer

Alternativ 1:

Nåværende styre fortsetter inntil neste Ordinære Generalforsamling i mars 2016 i samsvar med børsmeldingen fra Nominasjonskomiteen hvor man ber om tid til å vurdere mulige endringer i styret i overenstemmelse med god Corporate Governance.

Nåværende aksjonærvalgte styremedlemmer er:

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Magnus Jonsson

Malin Persson          

Thomas Falck

Halvor Stenstadvold

Alternativ 2

Kandidaer foreslått av Makuria Invest­ment Management (UK) LLP, Teleios Capital Partners LLC og   Constructive Capital AS:

Robert J. Remenar

Beatriz Malo de Molina

Glenn Mercer  .

Mimi Berdal

Bruce Taylor  


Innkalling til GF December 2015

Møteseddel fullmakt Eng des-15 E

Møteseddel - Fullmakt N des - 15