Norsk:

Aksjonærene Makuria Investment Management (UK) LLP, v/ Lorenz Manthey, Teleios Capital Partners LLC /v Firas Abi-Nassif og Constructive Capital AS v/ Lars Odin Mellemseter, som samlet representerer mer enn 5% av aksjekapitalen i selskapet har i brev av 24 november 2015 begjært at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for valg av styre i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7. Styret vil i samsvar med dette innkalle til generalforsamling med avholdelse innen fire uker.

English:

Shareholders Makuria Investment Management (UK) LLP, v/ Lorenz Manthey, Teleios Capital Partners LLC /v Firas Abi-Nassif og Constructive Capital AS v/ Lars Odin Mellemseter, which together represent more than 5% of the company share capital have in a letter dated of November 24th 2015 requested an extraordinary general meeting for election of the Board in accordance with the Public Limited Companies Act § 5-7 . The Board will accordingly convene a general meeting within four weeks.

Contacts/kontakter:

Hans-Peter Havdal, CEO: + 47 982 14 054

Trond Stabekk, CFO: +47 920 65 690